Velkommen til min gamle blogg om og med kaker og kakedesign. Denne bloggen vil ikke bli oppdatert eller brukt mer nå, da jeg har sluttet å bake. Bloggen blir likevel stående og jeg håper den kan bli brukt som inspirasjon i din kreative verden av kaker.
Klem Elin

Thursday 21 July 2011

Tutorial 3 - Little Football player

You can make this little football player for any team in any colour you wish. I don't know much about football, so I just took a colour.
What you need to make this figure is:
Modellingpaste in the colours of white, black, skinn, green and brown.
Modellingtools, multi ribbon cutter, gum glue and spaghetti.
Denne fotballspilleren tilpasser du lett til ditt valg av team og farger.
Jeg kan absolutt veldig lite om fotball, så jeg bare tok en farge.
Dette trenger du for å lage denne figuren:
Modelleringspasta i fargene hvit, sort, hud, grønn og brun.
Modelleringsverktøy, multi ribbon kutter, spiselig lim og spaghetti.
:o)

Start up with a pea size of white and make a ball. Flaten it out with your finger and cut som small markings on the side. Double size in black make a ball and roll it a little bit oval. Press with your finger a little bit half way.
Start med en ertestor hvit kule. Denne trykker du ned med fingeren din så den blir noe flat og litt oval. På kanten skjærer du små hakk hele veien rundt.
I sort tar du dobbelt av den hvite og lager en kule. Rull den så litt oval og trykk med fingeren din halve ovalen litt ned.

Make two of each and glue the black on top of the white. Now you have two shoes.
Lage to av hver og lim den sorte på den hvite. Nå har du to sko.

Take som white a little bit bigger than a pea, make a ball and flaten a little bit with your finger. It should not be wider than half of the shoe as this is the socks. Make some markings on the side.
Ta litt hvit litt større enn en ert og lag en kule. Trykk så vidt ned og lag merker på sidene.
Siden dette er sokkene bør de ikke lages større enn halvparten av skoen.

Glue the socks on the shoes on the flaten side.
Lim sokkene på skoen på den flate siden.

In skinn colour make two pea size balls and and press them a little flat.
I hudfarge lager du to ertestørrelse kuler og presser dem nesten flat.

Glue this on top of the socks.
Lim dem oppå sokkene.

Glue a spaghetti in each leg. Let it be full down to the table.
Lim en spaghetti bit i hver fot. Den må være presset helt ned til bordet.

The shorts is made in green. Start up with a ball and make kind of squere. Make a cut to devide the leggs, but not to deep.
Shortsen lager du i grønn. Lag en ball som du former til en firkant. Lag ett hakk midt på ene siden for å dele opp beina. Ikke kutt for dypt.

Glue the shorts on top of the legs.
Lim shortsen på beina.

Place a spaghetti piece in one side of the shorts and press it full down.
Trykk en spaghetti bit ned på den ene siden av shortsen og helt ned.

In white you start with a ball and shape this into a lazy kind of pear. This is the t-shirt.
Same amount of white as the shorts.
I hvit lager du en ball og former den til en slags lat pære. Dette er genseren.
Genseren og shortsen er like stor i mengde.

Glue this on top of the shorts.
Lim genseren på shortsen.

The arms is made in skinn colour in two sossage shaped. With your finger you roll the markings as the elbow, the hand wrist and like a wooden spoon the hand.
Armene lager du med to pølseformet hudfarge. Med fingrene dine lager du fordypninger som albuen, håndlettet og som en tresleiv hånden.

Cut out a triangle to seperate the thumb from the rest of the fingers.
Remember one left and one wright hand.
Skjær ut en trekant i hver hånd for å lage tommel og finger parti.
Husk å se at du får en høyre og en venstre hånd.

With your modellingknife you mark the fingers. Not nessesery to cut full through. Start with the middle cut, and make one on each side. Then you get even fingers.
Med plastkniven lager du merker til fingrene. Det er ikke nødvendig å skjære helt igjennom for å lage disse. Start med midten og lag en på hver side. Da får du jevnt samme størrelse på fingrene.

Make a small cut in the elbow and bend them a little bit. Look at the photo as they are bended a little bit different from eachother.
Lag et lite hakk i hver albue og bøy armene til. Den ene skal være innover mens den andre litt fram. Se på bilde at de er litt forskjellig plassert.

Roll out some white thinly and glue sleeves on top of each arm.
Kjevle ut tynt i hvit og lim på genserermer på toppen av armene.

Like this.
Slik

Glue two short spaghetti in each side of the t-shirt to hold the arms in place.
Lim to korte spaghettibiter på hver side av genseren for å holde armene på plass.

Roll out thin in green, and cut out with your ribbon cutter stripes.
Kjevle ut i grønn tynt og skjær ut med ribbon kutteren din striper.

Glue the stripes on each sleeve and on the t-shirt. Here you can easily match your team with any decoration you like.
Glue one arm on.
Lim stipene på hver arm og på genseren. Her tilpasser du lett det mønster og merker som passer til det laget du ønsker.
Lim den ene armen på.

Make a football. Insert a spaghetti piece in the side of the body and glue the football on.
Lag en fotball. Sett i en spaghetti bit i hoften og lim fast fotballen.

Glue the other arm on and leave a support under the football untill it's stuck. The arm is like keeping the ball. If you wish you can also have a spaghetti between the ball and the hand.
Lim den andre armen på og legg noe støtte under fotballen til den henger selv.
La armen holde rundt ballen. Om du trenger så kan du også ha en spaghetti bit mellom ballen og hånden.

The head is made in skinn colour. Start with a ball.
Hodet er laget i hudfarge og du starter med en ball.

Form a grave with your finger to mark the face. In the bottom of the grave you make two holes for the eyes and a hole for the nose. These three holes should be like a treangle.
Make a small drope shape in skinn and glue it in the nose hole.
Mouth you make with a small ball tool. Press inn and drag out again, and you get lips on the way out.
Press on each side of mouth just a little bit to get the cheeks.
With a tiny piece of white you can even make some theets in the lower mouth.
Med fingeren din former du en fordypning for å markere ansiktet. Bruk fingerens hele lengde (ikke fingertuppen). Nede i gropa stikker du to hull til øyne. Oppe fra gropa stikker du hull til nese.
Disse hullene skal være som en likesidet trekant.
I nesehullet limer du en liten dråpe av hud.
Munnen er laget med en liten ball tool. Du presser inn og så drar ut igjen mens du også så vidt drar litt ned. Da får du lepper med på veien ut. Kinnene trykker du så vidt inn i hver side av munnen.
Du kan også lage tenner nede i munnen med en bitte liten bit hvit.

A tiny ball of black makes the eyes. Shape them like a drope and glue them on.
Øynene lages av to små dråper i sort som limes i øyehullene.

Two small balls of skinn makes the ears. Use your balltool when you glue them on and press in the middle to look like ears and to stick them on.
Med to små kuler hud lager vi ørene. Bruk ball toolen din for å lime dem på og samtidig presse en grop i midten så de ligner ører.

With your garlic press you make short hair. Glue on the head.
Med en hvitløkspresse lager du hår. Lag det kort og lim det på hodet.

Insert a spaghetti peice in the neck of the body. Glue the head on the body with a small ball of skin between as neck.
Sett i en spaghetti bit i halsen ned i kroppen for støtte til hodet. Lim først på en liten kule som hals, og så hodet på.

With a paintbrush paint some white to shine from the eyes, and with black some eyebrows.
The expression of the boy is desided from the way you put on the eyebrows. I like to keep them on the side of the eyes to give a sweet innocent look.
Hope you have enjoyed my tutorial ;o)
Med en pensel maler du på litt hvit i øynene for å gi inntrykk av glans, og sorte øyebryn.
Uttrykket til gutten bestemmes av hvordan øyebrynene er plassert. Jeg liker å ha dem litt på skrå på siden av øynene, da det gir et litt uskyldig og søtt uttrykk.
Håper du har kost deg med arbeidsbeskrivelsen ;o)

Monday 18 July 2011

Tutorial 2 - Teddy in rose tub

In this second tutorial I will show you how to make a teddy in a rose tub.
To start you need:
Modellingpaste in the colours brown, little bit black, pink, white, and green.
Flowerpaste/gumpaste in the colours white and pink.
Sugarpaste/rolled fondant in pink and green.
Modellingtools, garlic press, butterfly cutter, tiny flowercutter, pearl mold and gum glue.
I denne arbeidsbeskrivelsen vil jeg vise deg hvordan du lager denne bamsen i en rose stamp.
Du trenger for å lage denne:
Modelleringspasta i fargene brun, litt sort, rosa, hvit og grønn.
Blomsterpasta i hvit og rosa.
Sukkerpasta eller marsipan i rosa og grønn.
Modellerings verktøy, hvitløkspresse, sommerfugl utstikker, en liten blomsterutstikker, perleform og spiselig lim.
Roll out some paste of any colour 1" thick and cut out a circle between 3"- 4" wide.
This is for the bottom of the tub.
Kjevle ut i hvilken som helst farge ca 2,5 cm tykk, og trykk ut en sirkel på 8 - 10 cm.
Dette er bunnen på stampen.

Roll out brown modellingpaste and cut a ribbon in about 3 or 4" wide, long anough to go round the base of the tub. Make it thick anough to hold up.
Kjevle ut brun modelleringspasta til en lang remse og skjær ut i bredden 8 - 10 cm lang nok til å gå rundt basen på stampen. Pass på at du lager den tykk nok til å kunne holde seg oppreist. Ca 3-4 mm.
On the front you mark the planks in sutable distance, and make small cuts on the top. On each plank make markings like wood pattern with a modelling knife.
På fremsiden av remsen lager du med plastkniven streker som markerer hver planke. Trykk også litt ned på toppen. På hver planke lager du tremønster med den runde enden av plastkniven.
Glue the plankribbon to the base, and make sure the join is nicely glued together.
Leave for dry a few hours or over night.
Lim plankene på basen og sikre deg at skjøten er godt og pent limt sammen.
La den tørke noen timer eller over natten.
Now we start with the body of the teddy.
With a brown ball you make it to pearshape. Make the back straight and let the tummy be bigger.
Nå lager vi kroppen på bamsen.
I brun modelleringspasta lager du en ball som så formes til en pære. La ryggen være rett og magen strutte litt.
Roll out some pink and cut out a circle fitted for the tummy of the teddy.
Kjevle ut litt rosa og trykk ut en sirkel stor nok for magen til bamsen.
Glue the circle on the tummy.
Lim den rosa sirkelen på magen til bamsen.
Place the body in the tub and a three pin in the body to stabilize the body and head.
Put some green lumps between the body and the tub as filling.
Plasser kroppen ned i stampen og sett en trepinne i kroppen for a støtte opp og holde hodet.
Legg grønne klumper mellom kroppen og stampen som fyllmasse.
Roll out some brown paste to make the hands. Press down in the front and make two cut.
Rull ut brun pasta til en pølse for å lage armene. Trykk ned og merk av med to hakk på hver hånd.
Glue the arms on the body and place them in the possision you wish.
Lim armene på kroppen og legg dem i ønsket stilling.
The head is made of a ball of brown. With your little finger you make a grave to mark the face.
With a balltool you make a grave for the eyes and the nose. On photo under you see the mouth. Here I have used a balltool to make it.
Hodet er laget av en kule brun pasta. Med lillefingeren lager du en grop for å markere ansiktet.
Med en liten balltool lager du groper for øynene og nesen. La dem være plassert pent i en likesidet trekant. På bildet under ser du munnen. Her har jeg brukt en balltool for å lage den.
Glue the head on the body. Make the ears with a small ball brown and a smaller ball pink. Use the balltool to press them together and flat. Devide it in half, and you have two ears. Glue them high up on the head. Make the nose with a small amount of black in a teardrop and glue it in the hole of the nose.
Lim hodet på kroppen. Ørene lager du med en liten ball brun og en enda mindre ball rosa. Bruk en balltool til å trykke disse to sammen og flat. Del den i to og du har to ører. Lim dem høyt oppe på hodet. Nesen er laget med en liten sort dråpe som limes i hullet for nesen.
With the garlic press you make gras and glue it on the green lumps in the tub.
Fill it up to hide the lumps under it.
Med en hvitløkspresse lager du gress som limes over klumpene i stampen.
Fyll godt inn for å skjule klumpene under.
Make the eyes with a small ball of white and glue it in place. Glue on a tiny ball of black pressed flat. Over the eyes paint a tiny black line on each side.
Lag øynene med en liten ball hvit pasta som limes i øyehulene. Lim over en bitteliten sort kule som trykkes flat. Over øynene maler du en liten strek på hver side.
Cover the cake in pink and glue on white pearls as a bottom border.
Trekk kaken i rosa og lim på hvite perler som bunnbord.
On the top of the cake glue a circle bigger than the tub. Like a gras matt.
På toppen legger du på en grønn gressmatte i en sirkel større enn stampen.
Place the tub in the middle of the green matt.
Sett stampen i midten av den grønne sirkelen.
Make some butterflies and leave them to dry. This is fine to do some days before. Here I have used the two sizes from a set from Patchwork cutters. Any butterfly is fine.
Lag sommerfugler og la de tørke i flyvende stilling. Dette er noe du godt kan gjøre god tid i forveien.
Jeg har brukt to størrelser fra settet fra Patchwork cutters.

Glue pearls around the green circle and glue butterflies on top of them.
Lim perlerad rundt den grønne sirkelen og lim sommerfugler rundt hele.
Here I have used a scroll cutter from Stephen Benison and written with royal icing.
Her har jeg skrevet med royal icing og pynta med scroll kutter fra Stephen Benison.
Make many small flowers that you glue on the grass in the tub. Add some small butterflies too here and there.
Lag mange små blomster som du limer på gresset i stampen. Lim på noen små sommerfugler også.
I have decorated the teddys head with some tiny roses from a miniature rosemold that I have. Any flowers will do.
Jeg har dekorert hodet til bamsen med en krans av miniroser laget i en miniroseform jeg har. Men andre blomster passer også.

So the cake is complete with teddy in a rose tub.
Så er kaken ferdig med bamsen i en rose stamp :o)